Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si, že ste sa rozhodli navštíviť našu webovú stránku. Ochrana osobných údajov našich klientov a iných osôb je pre nás dôležitá, preto Vám týmto spôsobom chceme vysvetliť akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci obchodnej spoločnosti MediaJet Group a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3/B, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 52 404 846, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č. 6946/B.

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom je spoločnosť MediaJet Group a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3/B, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 52 404 846, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č. 6946/B.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Podľa akých právnych predpisov spracúva spoločnosť MediaJet Group a.s. osobné údaje ? 

Pri spracúvaní osobných údajov vychádzame z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /ďalej len „GDPR“/ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení /ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”/.

Aké osobné údaje spoločnosť MediaJet Group a.s. spracúva, aká je doba spracúvania osobných údajov a účel ? 

Spoločnosť MediaJet Group a.s.spracúva najmä nižšie uvedené osobné údaje, pričom ich rozsah závisí od účelu na ktorý sa spracúvajú. 

Ide najmä o tieto osobné údaje: 

 • titul, meno a priezvisko, 
 • rodné priezvisko, 
 • trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt, 
 • korešpondenčná adresa, 
 • dátum narodenia, 
 • rodné číslo,
 • IČO fyzickej osoby podnikateľa,
 • štátne občianstvo, 
 • druh a číslo dokladu totožnosti, 
 • bankové údaje (IBAN),
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • IP adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia (Internet Protocol), alebo užívateľovho počítača, pokiaľ tento má priamo pridelenú IP adresu,
 • plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil webovú  stránku.

Spoločnosť MediaJet Group a.s.spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä za nasledovným účelom:

 • plnenie zmluvy a predzmluvných vzťahov, 
 • plnenie zákonných povinností, 
 • spracovanie požiadavky zaslanej prostredníctvom online kontaktného formulára,
 • identifikácia výkonnostných potrieb webovej stránky,
 • zabezpečenie kompatibility webovej stránky s technológiou používanou jej návštevníkmi.

Spoločnosť MediaJet Group a.s.spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä na týchto právnych základoch: 

 • súhlas dotknutej osoby, 
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ktorá podpisom zmluvy udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spoločnosť MediaJet Group a.s.získava osobné údaje od dotknutej osoby, od osoby, ktorá je blízkou osobou k dotknutej osobe a z verejne prístupných portálov (napr. obchodný register, živnostenský register, databáza Finstat).

Spoločnosť MediaJet Group a.s.uchováva osobné údaje po nevyhnutnú dobu, t. j. po dobu trvania účelu spracúvania, pričom:

 • pri zmluvách je to doba trvania zmluvy alebo doba, po ktorú plynú zo zmluvy práva a povinnosti,
 • pri zákonných povinnostiach spoločnosti MediaJet Group a.s.je to doba stanovená osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve),
 • pri udelenom súhlase dotknutej osoby je to doba po ktorú súhlas trvá, najdlhšie však tri roky, v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.

Ako spoločnosť MediaJet Group a.s. chráni a komu sprístupňuje Vaše osobné údaje ? 

Na ochranu Vašich osobných údajov spoločnosť MediaJet Group a.s.prijala primerané technické a organizačné opatrenia, tak aby zabezpečila maximálnu bezpečnosť Vašich osobných údajov a zároveň aby zabránila ich strate, zničeniu, zmene,  ich neoprávnenému poskytnutiu a neoprávnenému prístupu k nim.

Vaše osobné údaje spoločnosť MediaJet Group a.s.sprístupňujeme iným subjektom len v niektorých prípadoch, pri plnení si zákonných a zmluvných povinností a to v nevyhnutnej miere. Ide o poskytnutie údajov napr.: zamestnancom, advokátovi, notárovi, znalcovi, účtovnému a daňovému poradcovi, orgánom verejnej moci v súlade s právnymi predpismi SR.

Prenos osobných údajov mimo EÚ do tretích krajín

V rámci EÚ platí voľný pohyb osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretej krajiny, t.j. do krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo do medzinárodnej organizácii, sa môže uskutočniť, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Taký prenos nevyžaduje osobitné povolenie. 

V súčasnosti spoločnosť MediaJet Group a.s.nemá v úmysle prenášať osobné údaje do krajín mimo EÚ, do tretích krajín.

Aké práva máte ako dotknutá osoba ?

1. Právo na prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti MediaJet Group a.s.potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak spoločnosť MediaJet Group a.s.takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov alebo o kritériách jej určenia, o práve požadovať od spoločnosti MediaJet Group a.s.opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ďalej o práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

2. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo od spoločnosti MediaJet Group a.s.žiadať opravu nesprávnych a/alebo neúplných osobných údajov. 

3. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo u spoločnosti MediaJet Group a.s.uplatniť vymazanie osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
 • namietala spracúvanie osobných údajov za podmienok stanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • ide o povinnosť spoločnosti MediaJet Group a.s.vymazať osobné údaje,
 • ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo od spoločnosti MediaJet Group a.s. žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak: 

 • u spoločnosti MediaJet Group a.s.napadla správnosť osobných údajov, 
 • spracúvanie, ktoré spoločnosť MediaJet Group a.s.vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania dotknutá osoba žiada obmedzenie ich použitia, 
 • spoločnosť MediaJet Group a.s.už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba využila právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo od spoločnosti MediaJet Group a.s.získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia nasledovných podmienok:

 • spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami
 • požadované osobné údaje by sa mali týkať dotknutej osoby a malo by ísť o údaje, ktoré táto osoba poskytla
 • uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích strán.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať u spoločnosti MediaJet Group a.s.spracúvanie jej osobných údajov:

 • ak sú osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem
 • ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme.

7. Právo odvolať súhlas

Ak spoločnosť MediaJet Group a.s.spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

8. Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Súbory Cookies

Spoločnosť  MediaJet Group a.s.používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných MediaJet Group a.s. vyjadrujete tejto spoločnosti súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Ak navštívite webové stránky spoločnosti MediaJet Group a.s. a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies ?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Aké cookies používame ?

Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Spoločnosť MediaJet Group a.s. zverejňuje tieto informácie na svojej webovej stránke a v mieste sídla v listinnej podobe

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môžete zaslať na email: osobne_udaje@mediajet.sk

Scroll to Top
Scroll to Top